SHANEISHWAR SHIKSHAN PRASARAK MANDAL
COLLEGE OF PHARMACY (D.PHARMACY)
Diwanmala (Laling), Dhule-424006

Staff

Sr.No. Image Name Designation Qualificarion Experiance
1 Bhavsar Jitendra Devidas HOD B-Pharm. 2 years
2 Desale Praneta Ravindra Principal M-Pharm. & MBA 15 Years
3 Sejal Ashok Kawadiya Lecturer B-Pharm. 4 Years
4 Patil Sanjivani Sanjay Lecturer B-Pharm. 4 Years
5 Priyanka Rajesh Suryawanshi Lecturer B-Pharm. 1 Years
6 Deepti Rajendra Walde Lecturer B-Pharm. 3 Years
7 Chetan Bhatu Chaudhari Lecturer M-Pharm.